Harley Davidson Shovelhead Chopper S&S Cycle Super B Carb Carburetor 438B

Harley Davidson Shovelhead Chopper S&S Cycle Super B Carb Carburetor 438B
Harley Davidson Shovelhead Chopper S&S Cycle Super B Carb Carburetor 438B
Harley Davidson Shovelhead Chopper S&S Cycle Super B Carb Carburetor 438B
Harley Davidson Shovelhead Chopper S&S Cycle Super B Carb Carburetor 438B
Harley Davidson Shovelhead Chopper S&S Cycle Super B Carb Carburetor 438B
Harley Davidson Shovelhead Chopper S&S Cycle Super B Carb Carburetor 438B
Harley Davidson Shovelhead Chopper S&S Cycle Super B Carb Carburetor 438B
Harley Davidson Shovelhead Chopper S&S Cycle Super B Carb Carburetor 438B

Harley Davidson Shovelhead Chopper S&S Cycle Super B Carb Carburetor 438B
S&S Cycle Super B Carb Carburetor. PLEASE LOOK AT ALL PICS TO DETERMINE CONDITION.
Harley Davidson Shovelhead Chopper S&S Cycle Super B Carb Carburetor 438B